Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego i sieciowego wraz z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Służbą Zdrowia

Śląskie Centrum Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8545131
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląskie Centrum Rehabilitacji
  ul. Zdrojowa 6 6
  43-450 Ustroń, woj. śląskie
  tel. 033 8545131
  REGON: 07238892700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scr-ustron.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego i sieciowego wraz z dostawą i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Służbą Zdrowia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: - dostawę serwerów oraz pozostałej infrastruktury sprzętowej - instalację i konfigurację sprzętu - dostawę i instalację licencji - wdrożenie oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego www.scr@scr-ustron.com.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10000,00 (dziesięćtysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.scr-ustron.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach