Przetargi.pl
Zakup sprzętu i usług IT na potrzeby podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Szpitalu Miejskim w Rabce - Zdroju

Szpital Miejski w Rabce - Zdroju Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, Słoneczna 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 26 77 001 , fax. 18 26 77 001
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Rabce - Zdroju Sp. z o. o.
  Słoneczna 3
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. 18 26 77 001, fax. 18 26 77 001
  REGON: 120480323
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalrabka.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu i usług IT na potrzeby podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Szpitalu Miejskim w Rabce - Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa klastra urządzeń typu UTM. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określa opis zawarty w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest dostawa przełączników sieciowych, tj.: a) przełącznik sieciowy 24 porty – 1 szt.b) przełącznik sieciowy POE 24 port – 3 szt.c) przełącznik sieciowy 48 port – 6 szt.d) przełącznik sieciowy POE 48 port – 3 szt.Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określa opis zawarty w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest dostawa Radio access point – 25 sztuk. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określa opis zawarty w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego:a) zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 1 szt.b) komputer przenośny z oprogramowaniem – 1 szt.Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określa opis zawarty w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego oprogramowania do zabezpieczenia przed ransomware dzięki technologi EDR (Endpoint Detection and Response – 50 licencji.Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określa opis zawarty w rozdziale IV Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32420000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach