Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina.”

GMINA ROPA ogłasza przetarg

 • Adres: 38-312 Ropa, 733
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3534017 , fax. 18 3534014
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ROPA
  733
  38-312 Ropa, woj. małopolskie
  tel. 18 3534017, fax. 18 3534014
  REGON: 491892660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eu-ropa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie sprzętu komputerowego, serwerowego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” Szczegółowy zakres znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr 1 do SWZ .2. Przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem nie został podzielony na części. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw - zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw.3. Minimalne wymagane parametry techniczne dostarczanego przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.4. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.5. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia.6. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.7. Miejsce dostawy – Urząd Gminy Ropa, Ropa 733, 38-312 Ropa.8. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony towar.9. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki:a) spełniać minimalne wymagania techniczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.b) być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie.10. Niespełnienie przez Wykonawców wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych w niniejszej SWZ skutkować będzie odrzuceniem oferty.11. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.13. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:- 30200000-1 Urządzenia komputerowe;- 48820000-2 Serwery;- 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych;- 48823000-3 Serwery plików;- 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;- 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania14. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej SWZ, zapisami złożonej oferty oraz dokumentami postępowania.15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.16. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.17. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.18. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, opisanych w załączniku nr 1 do SWZ (opis przedmiotu zamówienia) 19. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia oraz o ile są mu znane podał nazwy tych podwykonawców.20. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.21. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp22. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.23. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.24. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej.25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.26. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.27. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.28. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.29. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. W przypadku przedkładania przez Wykonawcę dokumentów zawierających informacje podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w stosownych przypadkach dokona ich przeliczenia na PLN na podstawie średniego kursu walut podanego przez NBP (Tabela A) z dnia ukazania się ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.30. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.31. Wymagania stawiane Wykonawcy:1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.3) Ustalenia i decyzje wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.32. Przy realizacji zamówienia Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów, o ile takowe występują.33. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.34. Stosownie do art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca powołujący się na zastosowanie rozwiązań równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań w stosunku do przyjętych w dokumentacji Zamawiającego. Brak w ofercie dokumentów potwierdzających równoważność rozwiązań stanowić będzie domniemanie zaoferowania rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.35. Użycie w SWZ lub załącznikach do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.36. W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VI SWZ,2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;d) zdolności technicznej lub zawodowej:warunek dotyczący osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające prawidłową realizację zamówieniaw części dotyczącej instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu IToraz oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.warunek dotyczący doświadczenia:• Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej1 zamówienie obejmujące dostawę sprzętu IT o wartości min. 50 000 zł brutto.UWAGA I: Nie dopuszcza się sumowania ilości / wartości usług zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.UWAGA II: Warunek ten ma być spełniony:• samodzielnie przez wykonawcę, lub• przez minimum jeden inny podmiot udostepniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te dostawy, lub• w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.Warunek oceniony zostanie na podstawie wykazu dostaw polegających na wykonaniu co najmniej1 zamówienia obejmującego dostawę sprzętu IT o wartości min. 50 000 zł brutto, wykonanego nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego ta dostawa została wykonana, z załączeniem dowodów określających, czy ta dostawa została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawa została wykonana zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa były wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należycie wykonanym, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończonym co najmniej 1 zadaniem polegającym na dostawie serwerów i/lub urządzeń sieciowych i/lub przełączników oraz ich instalację i konfigurację o wartości min. 50 000 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach