Przetargi.pl
Zakup sprzętu do utrzymywania sprawności urządzeń wodnych

Gminna Spółka Wodna w Zambrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 18-300 Zambrów, Aleja Wojska Polskiego 27A pok. 100
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Spółka Wodna w Zambrowie
  Aleja Wojska Polskiego 27A pok. 100
  18-300 Zambrów, woj. podlaskie
  REGON: 001238376
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ugzambrow.nowybip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu do utrzymywania sprawności urządzeń wodnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy 115-135 KM.Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZDostawa kosiarki bijakowej na pantografie (kosiarka bijakowa tylno-boczna szer. 1-5m -2,20 m) oraz kosiarki wysięgnikowej (ramię wysięgu 6,5-7,5 m, głowica kosząca:1,2m -1,50 m)Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.Dostawa fabrycznie nowej przyczepy jednoosiowej ład. 4-5t - 5,5 t.Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.Dostawa wysokociśnieniowej udrażniarki i oczyszczarki drenów o średnicy 80-200 mm.Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.Dostawa dwóch kos spalinowych o mocy 2,0-2,5 kW.Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.Dostawa łyżki skarpowej do koparko-ładowarki szer. rob. 1,5 m do 1,7 mSzczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.Dostawa rębaka do drewna (średnica drewna max. 25 cm)Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.Dostawa odmularki do rowów szer. rob. do 0,80 mSzczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ;2. Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zostanie dokonana na podstawie:- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,- Zdolności technicznej lub zawodowej,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach