Przetargi.pl
Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i maszyn rolniczych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce

POWIAT SOKÓLSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 16-100 Sokółka, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857110876 , fax. 857112008
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT SOKÓLSKI
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8
  16-100 Sokółka, woj. podlaskie
  tel. 857110876, fax. 857112008
  REGON: 050658628
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka-powiat.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym i maszyn rolniczych na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Sokółce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I część zamówienia obejmuje dostawę ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce.a) Zamawiający wymaga dostawy ciągnika wraz z pełną dokumentacją techniczno – ruchową oraz z katalogiem części zamiennych w języku polskim,b) Zamawiający wymaga przeszkolenia pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego ciągnika,c) Zamawiający wymaga aby serwis gwarancyjny i przeglądy w okresie gwarancji były wykonywane w miejscu postoju ciągnika nieodpłatnie (w tym dojazd serwisu) z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych podlegających okresowej wymianie,d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części I zawiera Załącznik nr 2.1 do SWZ – Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów dla I części zamówienia,e) szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 5.1 do SWZ,f) Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres minimum 24 miesiące od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji stanowi jednocześnie jedno z kryteriów oceny ofert.II część zamówienia obejmuje dostawę maszyn rolniczych, tj. kosiarki, zgrabiarki, przetrząsacza karuzelowego, prasy łańcuchowej oraz platformy do bel na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Sokółce.a) Zamawiający wymaga dostawy maszyn rolniczych wraz z pełną dokumentacją techniczno – ruchową oraz z katalogiem części zamiennych w języku polskim,b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zawiera Załącznik nr 2.2 do SWZ – Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów dla I części zamówienia,c) szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 5.2 do SWZ,d) Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia gwarancji na okres minimum 24 miesiące od daty odbioru końcowego. Okres gwarancji stanowi jednocześnie jedno z kryteriów oceny ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach