Przetargi.pl
Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb programu „Opolska Mama i Dziecko (region północny)” w rozbiciu na 5 samodzielnych części

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, ul. Klonowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 343 582 855 , fax. 343 582 247
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
  ul. Klonowa 1
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 343 582 855, fax. 343 582 247
  REGON: 30658400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalolesno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb programu „Opolska Mama i Dziecko (region północny)” w rozbiciu na 5 samodzielnych części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 – Urządzenie do ćwiczenia mięśni dna miednicy; Część nr 2 – Elektrostymulator do ćwiczeń mięśni dna miednicy wraz z elektrodami; Część nr 3 – Ultrasonograf urologiczny ( skaner pęcherza ); Część nr 4 - Kardiotokograf ; Część nr 5 - Laktator dwufazowy z walizką. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 SIWZ - formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 SIWZ - oświadczenie że zaoferowane urządzenie będące przedmiotem zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w załączniku nr 1 SIWZ, jest dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiada wymagane prawem ważne atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty CE itp. wraz z zapewnieniem że odpowiednie dokumenty zostaną przesłane na każde żądanie zamawiającego. - oświadczenie Wykonawcy że oferowane urządzenie będące przedmiotem zamówienia jest kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. - informacja o warunkach serwisu i gwarancji – Załącznik nr 7 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach