Przetargi.pl
PRZEBUDOWA OBIEKTÓW MOSTOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 W MIEJSCOWOŚCI KUBICE (OD KM 6+270,00 DO KM 7+491,96)

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-231 Opole, ul. Oleska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 591 800 , fax. 774 581 352
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
  ul. Oleska 127
  45-231 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 591 800, fax. 774 581 352
  REGON: 12652800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA OBIEKTÓW MOSTOWYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 407 W MIEJSCOWOŚCI KUBICE (OD KM 6+270,00 DO KM 7+491,96)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Kubice (od km 6+270,00 do km 7+491,96) zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45231000-5 – roboty w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 45233000-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg; 45221000-2 – roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej; 45255600-5 – roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji; 45316110-9 – instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego; 45314000-1 – instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Kubice (od km 6+270,00 do km 7+491,96)”. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem: - branżę drogową: • zdjęcie warstwy humusu, • wycinkę kolidujących drzew i krzewów, • rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni i chodników, • rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej, kamiennej, betonowej i z elementów betonowych, • rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży betonowych, • wykonanie nawierzchni bitumicznej, • wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej, • wykonanie poboczy umocnionych, • wykonanie nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej i powierzchniowego utrwalenia, • ułożenie krawężników i obrzeży, • budowę i przebudowę rowów odwadniających, • budowę przejść dla pieszych, • montaż balustrad i barier ochronnych, • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. - branżę mostową: • rozebranie konstrukcji istniejącej kładki dla pieszych, • budowę nowego obiektu mostowego na cieku Potok Domaszkowicki, • wykonanie remontu zabytkowego przepustu na cieku Potok Domaszkowicki, • przebudowę przepustu w km 6436,46 DW407, • przebudowę przepustu pod drogą boczną, • przebudowę przepustów pod zjazdami, • przebudowę przepustu pod drogą wewnętrzną, • reprofilację i umocnienie skarp i dna cieku. - branża elektroenergetyczna: • przebudowę kolidujących urządzeń elektroenergetycznych, • budowę oświetlenia drogowego - doświetlenie przejść dla pieszych i zatok autobusowych. - branża wod.-kan. : • przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, • przebudowę istniejącej, podziemnej sieci wodociągowej, • przebudowę istniejącej, podziemnej sieci sanitarnej. - branża teletechniczna: • przebudowę istniejących urządzeń teletechnicznych. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium wniesionym przed upływem terminu składania ofert w wysokości 90.000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy, zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenia, o których mowa powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z ofertą na załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4. Wraz z formularzem oferty (na załączniku nr 1 do SIWZ) powinny być złożone: 1) kosztorys ofertowy – na załączniku nr 2b do SIWZ, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami punktu 1 w formie oryginału – na załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ, 2a) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 1, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) pisemne zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w sekcji IV.6.5) punkt II podpunkt 2 należy złożyć wraz z ofertą w formie oryginału – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, 5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach