Przetargi.pl
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach realizacji projektu pt. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec w ramach RPO WP na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń

Gmina Tarnowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 38-204 Tarnowiec, Tarnowiec
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4424089, 013 4424092, , fax. 134 424 011
 • Data zamieszczenia: 2020-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnowiec
  Tarnowiec 211
  38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie
  tel. 013 4424089, 013 4424092, , fax. 134 424 011
  REGON: 37044039900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarnowiec.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach realizacji projektu pt. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec w ramach RPO WP na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w ramach realizacji projektu pt. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez zakup pojazdu specjalnego dla OSP w Gminie Tarnowiec w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń. 2. Lekki samochód ratowniczo — gaśniczy wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze, samochód przystosowany do przewozu min. 6 osób, wyposażony w 4 drzwi oraz posiadający zabudowę pożarniczą. Samochód musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1b „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dostarczony pojazd będzie posiadał wszelkie dopuszczenia, uzgodnienia i badania niezbędne do użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem tj. jako pojazd specjalistyczny dla jednostki będącej w Krajowym Systemie Ratownictwa. 3. Tam, gdzie, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 4. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach