Przetargi.pl
Zakup samochodów osobowych dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 18-210 Szepietowo, Szepietowo-Wawrzyńce
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 758 946 , fax. 862 758 951
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  Szepietowo-Wawrzyńce 64
  18-210 Szepietowo, woj. podlaskie
  tel. 862 758 946, fax. 862 758 951
  REGON: 45069512000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://odr.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodów osobowych dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 roku, wolnych od uszkodzeń oraz wad fizycznych i prawnych, a także zgodnych z normami i wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 4 szt. samochodów osobowych typu kombi dla Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach