Przetargi.pl
Rozbudowa hali produkcyjnej, położonej w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej 26. Część III – remont pomieszczeń socjalnych

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 552 577 , fax. 856 552 754
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
  ul. Armii Krajowej 26
  17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 856 552 577, fax. 856 552 754
  REGON: 50243985000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pksiemiatycze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa hali produkcyjnej, położonej w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej 26. Część III – remont pomieszczeń socjalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa hali produkcyjnej elementów betonowych prefabrykowanych na dz. o nr geod. 4633 położonej w Siemiatyczach przy ul. Armii Krajowej, zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym w załączeniu. W zakresie niniejszej części zamówienia wchodzą roboty budowlane remontowe w istniejącej części socjalnej. Szczegółowy wykaz prac jest następujący: a) Demontaż istniejących drzwi, rozkucie otworu do wymiarów 1300x2100 z wykonaniem nowego nadproża, montaż drzwi zewnętrznych wejściowych stalowych EI30 zewn. D2 90+30/205 do pomieszczenia 1/10, obróbka tynkarska wraz z okładzinami ścian, b) Wykucie otworu o wymiarach 1300x2100, wykonanie nadproża, montaż drzwi wejściowych Alu zewn. do pomieszczenia 1/12, obróbka tynkarska wraz z okładzinami ścian, c) Demontaż istniejących drzwi, rozkucie otworu do wymiarów 1000x2100, montaż drzwi wejściowych stalowych EI30 wewn. D4 90/205 pomiędzy pomieszczeniami 1/12-1/10, obróbka tynkarska wraz z okładzinami ścian, d) Demontaż istniejących drzwi, montaż drzwi wejściowych stalowych EI30 zewn. 90/205 pomiędzy pomieszczeniami 1/2-1/10, obróbka tynkarska wraz z okładzinami ścian, e) Demontaż istniejących drzwi, montaż drzwi wejściowych stalowych EI30 wewn. D4 90/205 pomiędzy pomieszczeniami 1/10-1/11, obróbka tynkarska wraz z okładzinami ścian, f) Demontaż istniejących drzwi, montaż drzwi wejściowych stalowych wewn. D5 90/205 pomiędzy pomieszczeniami: 1/10-1/9, 1/10 – 1/6, 1/6 – 1/9, 1/4 – 1/7 i do pomieszczenia 1/5 oraz drzwi w pomieszczeniu pod schody z obróbką tynkarską wraz z okładzinami ścian/malowaniem, g) Wykonanie otworu do wymiarów 1790x2100, montaż drzwi wejściowych stalowych EI30 wewn. D3 90+30/205 pomiędzy pomieszczeniami 2/1-2/2, obróbka tynkarska wraz z okładzinami ścian, h) Wykonanie dwóch otworów drzwiowych wysokość 2080,00 mm i szerokości 1060,00 mm wraz z obróbką tynkarską wnęki i malowaniem tych miejsc w pomieszczeniach szatni, otwór pod montaż drzwi w przyszłości, i) Wykonanie wkuć w ścianach przy poręczach, obróbka tynkarska wkuć, montaż poręczy, malowanie całej klatki schodowej przez dwie kondygnacje farbami akrylowymi koloru białego z przygotowaniem nawierzchni do malowania poprzez gruntowanie, j) Montaż bramy wjazdowej /drzwi segmentowe z panelem przeszklonym plus furtka serwisowa w kolorze RAL 9006 w prowadnicach pionowych napęd GFA wymiar drzwi wysokość 5000,00mm i szerokość 4450,00mm plus obróbka, grubość panela nie mniejsza niż 40,00mm. k) Montaż klapy dymowej o pow. czynnej stanowiącej 5% pow. rzutu poziomego klatki schodowej (23m2) co stanowi min. 1,15m2. Zastosowano klapę o wym. 1,40x1,50m ze sterowaniem pneumatycznym. Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu urządzenia wyzwalającego tzw. termowyzwalacza, który jest wyposażony w ampułkowy wyzwalacz termiczny oraz nabój CO2. Standardowa temperatura zadziałania wyzwalaczy wynosi 68°C lub 93°C. Uruchomienia układu można również dokonać ręcznie przy użyciu centralnej skrzynki alarmowej z nabojem CO2. Połączenie klap ze skrzynkami alarmowymi wykonać za pomocą rurek miedzianych lub stalowych Ř6 mm lub Ř8 mm. W zakres prac wchodzi wykonanie, przygotowanie otworu w stropodachu i jego obróbka po zakończeniu montażu klapy dymowej. Klapa dymowa oparta na konstrukcji z kształtowników stalowych HEA 160. Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie wszelkich dokumentów odbiorowych; atestów certyfikatów, uruchomienia i sprawdzeń. l) Demontaż i montaż dwóch okien na klatce schodowej o wymiarach wysokość 1120,00mm i szerokości 900,00mm / jednodzielne rozwierno-uchylne/ szt.1 i wysokość 1120,00 i szerokości 2100,00mm /trójdzielne rozwierno-uchylne / wraz z obróbką tynkarską, parapetami wew., i zewn., z obróbką blacharską z zewnątrz. Całość prac remontowych jest przedstawiona w dokumentacji projektu budowlanego w załączniku, pomocniczo dołącza się zestawienie stolarki. Do wszystkich dostarczonych materiałów budowlanych, powinny być dołączone wymagane prawem protokoły uruchomienia do odbioru, atesty i certyfikaty. Po montażu prac należy wykonać wszelkie prace wykończeniowe w zakresie obróbki drzwi; tynkowanie, szpachlowanie, układanie okładzin ceramicznych, mozaiki lub malowanie, zgodnie ze stanem wykończeniowym pierwotnych okładzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach