Przetargi.pl
Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Składowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 884 160 , fax. 818 880 388
 • Data zamieszczenia: 2020-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
  ul. Składowa
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 818 884 160, fax. 818 880 388
  REGON: 43102930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.pulawy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, który odbywał się będzie w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego wyłącznie w stacji paliwowej Wykonawcy wskazanej w ofercie. 2. Materiały pędne tankowane będą bezpośrednio z zalegalizowanych dystrybutorów paliw do zbiorników pojazdów, maszyn i urządzeń, a także do kanistrów celem sporządzenia odpowiednich mieszanek paliwowo- olejowych do urządzeń z silnikiem dwusuwowym będących w posiadaniu Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia od godz. 04:00 do godz. 20:00. 3. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. 1680 ze zm.). 4. Zamówienie obejmuje bezgotówkowy zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej wg ilości w poszczególnych asortymentach wyszczególnionych w załączniku Nr 2 „Formularz cenowy” SIWZ potrzebnych do eksploatacji pojazdów, maszyn i urządzeń będących w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia przy użyciu kart paliwowych. 6. Wydanie nowej karty, dla każdej upoważnionej przez Zamawiającego osoby będzie bezpłatne. 7. Wykonawca bezpłatnie wyda i dostarczy Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy karty imienne dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w przewidywanej ilości 21 szt, która w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie. 8. Punkt tankowania musi umożliwiać swobodny i bezpieczny dojazd dla pojazdów, maszyn i urządzeń Zamawiającego zlokalizowany w odległości nie większej niż 9 km od Bazy Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach ul. Składowa 20 i musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Zamawiający będzie odbierał produkty, o których mowa w przedmiocie niniejszego zamówienia wyłącznie na stacji paliw wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. 9. Wykonawca ma zapewnić blokadę kart natychmiast po zgłoszeniu jej utraty ( zgubienie, kradzież, zniszczeni) przez uprawnionego posiadacza karty. 10. W przypadku zgubienia, kradzieży lub zniszczenia karty Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do unieważnienia takiej karty natychmiast po zgłoszeniu przez Zamawiającego tego faktu oraz wydania bezpłatnie nowej karty w terminie 3 dni od dnia pisemnego zgłoszenia i przesłać na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy. 11. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany przedłożyć aktualne świadectwo jakości paliwa zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. 12. Fakturowanie za pobrane ilości produktów odbywać się będzie 2 razy w miesiącu zgodnie z okresem rozliczeniowym tj. od 1-go dnia miesiąca do 15-go dnia miesiąca i od 16-go dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, dokumentując dowodami Wz poboru paliwa. 13. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego. 14. Realizacja płatności nastąpi w terminie …… dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, za dany okres rozliczeniowy. 15. Wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń do tankowania będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach Zamawiający przedłoży wraz z umową, upoważniając imiennie osoby do poboru paliwa. 16. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby i rodzaju obsługiwanych w ciągu roku pojazdów, maszyn i urządzeń oraz zmiany osób pobierających materiały jak i ich liczby. 17. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podst. art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 20. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć Zamawiającemu karty charakterystyki materiałów będących przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający żąda dołączenia do oferty koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 755)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach