Przetargi.pl
Zakup pomocy zwiększających dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu, wzroku oraz ruchową

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-958 Warszawa, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5442 700 , fax. 22 842 31 16
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 10/16
  02-958 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5442 700, fax. 22 842 31 16
  REGON: 01095603800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow-palac.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Narodowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pomocy zwiększających dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu, wzroku oraz ruchową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup pomocy zwiększających dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu, wzroku oraz ruchową w podziale na części: Część I - przenośne lupy elektroniczne (zwana dalej Częścią I) nazwa urządzenia/sprzętu:Przenośna lupa elektroniczna w ilości 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 7 do SIWZ. Część II - przenośna kabina do tłumaczeń (zwana dalej Częścią II) nazwa urządzenia/sprzętu: Przenośna kabina do tłumaczeń symultanicznych w ilości 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 7 do SIWZ.Część III - rampy mobilne (zwana dalej Częścią III) nazwa urządzenia/sprzętu: Rampy mobilne nierolowane w ilości 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 7 do SIWZ. Część IV - schodołaz (zwana dalej Częścią IV)nazwa urządzenia/sprzętu: Schodołaz kroczący z podjazdem w ilości 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331962002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I: 600 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) Część II: 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) Część III: 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) Część IV: 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na rachunek Pełnomocnika Zamawiającego. 4. Wadium w pieniądzu zostanie skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego 5. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika Zamawiającego: 61 2130 0004 2001 0474 9297 0001 z dopiskiem: Wadium numer postępowania 6/D/2015 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu powinien być dołączony do oferty. 8.Wadium wnoszone w formie lub w formach innych niż w pieniądzu, powinno być złożone w oryginale oraz powinno zawierać ustawowe przesłanki utraty wadium na rzecz Zamawiającego wskazane w art. 46 ust 4a) i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji, gwarancja powinna być co najmniej gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium w wyniku okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.centrumpzp.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach