Przetargi.pl
Zakup pojazdu strażackiego dla OSP Bratkówka

Gmina Wojaszówka ogłasza przetarg

 • Adres: 38-471 Wojaszówka, Wojaszówka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 385 016 , fax. 134 385 225
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojaszówka
  Wojaszówka 115
  38-471 Wojaszówka, woj. podkarpackie
  tel. 134 385 016, fax. 134 385 225
  REGON: 37044060800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojaszowka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pojazdu strażackiego dla OSP Bratkówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdu strażackiego dla OSP Bratkówka, fabrycznie nowego, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu gotowego do akcji (pojazd z załogą, wyposażeniem i pełnymi zbiornikami) max. 5000 kg, z kabiną jednomodułową, czterodrzwiową, zapewniającą dostęp do silnika, przystosowaną do przewozu 6 osób, z silnikiem wysokoprężnym z turbo doładowaniem o poj. min 2900 cm3 i mocy min 190 KM. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: a) wypełniony formularz oferta zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (zwane dalej oświadczeniem) zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach