Przetargi.pl
„Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem toalety publicznej w miejscowości Komańcza"

Gmina Komańcza ogłasza przetarg

 • Adres: 38-543 Komańcza, Komańcza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 46 77 035 , fax. 13 46 77 035
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komańcza
  Komańcza 166
  38-543 Komańcza, woj. podkarpackie
  tel. 13 46 77 035, fax. 13 46 77 035
  REGON: 37044075500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komancza.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem toalety publicznej w miejscowości Komańcza"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia należy wykonać dostawę i montaż 2 automatycznych, prefabrykowanych toalet publicznych o wymiarach 2,10 m (szer.) na 2,60 m (dł), na wyznaczonym fundamencie w miejscowości Komańcza wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i elektrycznej. Zakres zadania obejmuje ponadto uruchomienie toalety oraz przeszkolenie w niezbędnym zakresie osoby do obsługi przedmiotu dostawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215500-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana na podstawie niżej wymienionych dokumentów zgodnie z formułą: spełnia- nie spełnia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach