Przetargi.pl
Zakup pojazdu do zimowego utrzymania dróg (pojazdu komunalnego)

Gmina Secemin ogłasza przetarg

 • Adres: 29-145 Secemin, ul. Struga
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48343556017 , fax. +48343556017
 • Data zamieszczenia: 2021-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Secemin
  ul. Struga 2
  29-145 Secemin, woj. świętokrzyskie
  tel. +48343556017, fax. +48343556017
  REGON: 15139899400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.secemin.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pojazdu do zimowego utrzymania dróg (pojazdu komunalnego)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego używanego samochodu do zimowego utrzymania dróg - pojazdu komunalnego wyposażonego w pług i piaskarkę, umożliwiającego wywóz materiałów sypkich tj. piasek, kruszywo drogowe itp. oraz odśnieżanie dróg w okresie zimowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach