Przetargi.pl
Zakup pojazdów specjalistycznych

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2063581, 603100010 , fax. 182 014 731
 • Data zamieszczenia: 2021-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  ul. Piłsudskiego
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2063581, 603100010, fax. 182 014 731
  REGON: 49001890200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.topr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup pojazdów specjalistycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup pojazdów specjalistycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach