Przetargi.pl
Zakup płyt drogowych

Gmina Kwilcz ogłasza przetarg

 • Adres: 64420 Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 29 15 065 , fax. 61 29 15 264
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kwilcz
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
  64420 Kwilcz, woj. wielkopolskie
  tel. 61 29 15 065, fax. 61 29 15 264
  REGON: 63125896800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwilcz.pl; bip.kwilcz.pl/przetargi.php

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup płyt drogowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek płyt drogowych typu PDTP o wymiarach 120 cm ( +/-5cm) x 80 cm ( +/- 5 cm) x min 16 cm i nośności min. 40 kN w ilości 2190 szt. do miejscowości Kurnatowice i Augustowo. Powierzchnia płyt powinna być równa, bez raków, pęknięć, rys wyłupań. Dopuszczalne są drobne wgłębienia i wypukłości w wysokości do 5 mm. Krawędzie płyt powinny być proste i wzajemnie równoległe. Dopuszczalne są drobne odpryski i wyszczerbienia krawędzi o głębokości i szerokości do 5 mm oraz długości do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 mb płyty, przy czym na jednej krawędzi powierzchni górnej nie może być więcej niż 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej więcej niż 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawędzi powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekraczać 3 mm na 1 mb długości płyty. Powierzchnie boczne płyty powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości. Płyty wzmocnione siatką zbrojeniową , klasa betonu min 25/30, wyposażone w zamki, utrzymujące je w stałej pozycji po ułożeniu. Płyty powinny posiadać odpowiednią aprobatę techniczną IBSiM potwierdzającą właściwości użytkowe płyt oraz wymagania dla prefabrykatów z betonu. W przypadku dostarczenia materiału na paletach zwrotnych wykonawca zobowiązany jest do ich odbioru we własnym zakresie. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.W przypadku zastosowania innych rownoważnych płyt, Wykonawca proponuje typ płyty o właściwościach nie gorszych niż przedstawione powyżej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ). 4.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może wynikać także z umowy. 4.2.Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów. Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony, w tym celu należy dołączyć do oferty dokument lub dokumenty, z których wynika uprawnienie do podpisania oferty i dokumentów złożonych wraz z ofertą . W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone wraz z ofertą (o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, i o których mowa wyżej) i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kopii pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu zgodnym z treścią wzoru zamieszczonego w załączniku nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach