Przetargi.pl
Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie ogłasza przetarg

 • Adres: 96-320 Mszczonów, ul. Spółdzielcza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 468 580 081 , fax. 468 580 091
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie
  ul. Spółdzielcza 105
  96-320 Mszczonów, woj. mazowieckie
  tel. 468 580 081, fax. 468 580 091
  REGON: 75001206300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zgkim.mszczonow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliwa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Określenie przedmiotu zamówienia : Przewidywana ilość zamówienia : Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 20 000 litrów Olej Napędowy - 130 000 litrów ( w tym Olej Napędowy o polepszonych właściwościach ok. 2 000 litrów ). 1.1. Zakup paliw odbywał się będzie na Stacji Paliw oferenta bezpośrednio do zbiorników pojazdów lub kanistrów Zamawiającego wg bieżącego zapotrzebowania na zasadzie Transakcji Bezgotówkowych. 1.2. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania ze stacji innych podmiotów zrzeszonych w danej sieci i akceptujących karty paliwowe wydane przez Wykonawcę na warunkach określonych w ofercie. 1.3. Płatność za zakup paliwa odbywa się kartą paliwową Zamawiającego, która musi być zabezpieczona kodem. 1.4. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy 17 szt. kart paliwowych na okaziciela w tym 2 sztuki kart paliwowych wystawionych na samochód zamawiającego. 1.5. Zakup paliw odbywać się będzie na Stacji Paliw Oferenta bezpośrednio do zbiorników pojazdów lub kanistrów zamawiającego wg bieżącego zapotrzebowania na zasadzie Transakcji Bezgotówkowych: - każda transakcja bezgotówkowa zostanie zarejestrowana w systemie z podaniem numeru transakcji bezgotówkowej, daty, miejsca, numeru rejestracyjnego pojazdu lub nazwy sprzętu, wartości i ilości zakupionych produktów. Dokonanie przez użytkownika kart flotowych transakcji bezgotówkowej potwierdzone zostanie wydrukiem z terminalu. Użytkownik kart flotowych, sprawdzi prawidłowość danych w nich zawartych i otrzyma jego egzemplarz. - poprawność dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”. - załącznik do faktury stanowiący jej integralną część musi zawierać wykaz wszystkich zakupów z danego okresu rozliczeniowego dokonywanych na poszczególne karty paliwowe , t.j.: numery rejestracyjne pojazdów, ilość i ceny jednostkowe brutto zakupionych paliw, wartość (netto, brutto, VAT) paliw (towarów i usług), pozycję faktury. Dla danej pozycji faktury wskazana jest wartość brutto przed opustem, wielkość opustu, wartość (brutto, VAT, netto) po opuście. 1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówienia w stosunku do zapotrzebowania określonego w pkt 1. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości litrów paliwa w stosunku do złożonych wielkości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego umowy. 1.7. Paliwa płynne będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2015r., Dz.U. z 2020r., poz.727 z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. 1.8. Wykonawca musi dysponować stacją paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2017r., poz. 282). 1.9. Stacja Paliw Oferenta, z której głównie będzie korzystał Zamawiający znajduje się w odległości do 5 km od siedziby zamawiającego, co jest spowodowane względami ekonomicznymi, ponieważ Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliw na Stacji Paliw oferenta bezpośrednio do baków pojazdów Zamawiającego wg bieżącego zapotrzebowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez uprawniony organ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach