Przetargi.pl
Dostawy środków do dezynfekcji

"Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 46 855 20 11-19 , fax. 46 855 35 27
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o.
  ul. Limanowskiego 30
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 46 855 20 11-19, fax. 46 855 35 27
  REGON: 14314967100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czmz.szpitalzyrardow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy środków do dezynfekcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy środków do dezynfekcji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, - dla produktów zakwalifikowanych jako produkty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2001 r. Nr126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, dla produktów zakwalifikowanych jako środki biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 9.10.2015r. o produktach biobójczych Pozwolenie Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na obrót produktem biobójczym

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach