Przetargi.pl
Zakup paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.

TRANS PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, Przemysłowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 781 873 262
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: TRANS PEGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Przemysłowa 3
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 781 873 262
  REGON: 363492654
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.transpegaz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego do pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby olej napędowy, będący przedmiotem zamówienia spełniał poniższe wymagania: a) jego parametry muszą być zgodne z normą PN-EN 590:2013-12, b) nie może zawierać komponentów pochodzących z regeneracji produktów przepracowanych, c) nie może zawierać znaczników paliwa. d) musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r. poz. 1680). Szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi 90 000 l. Tankowanie pojazdów będących w dyspozycji Zamawiającego będzie miało miejsce na stacji paliw czynnej 24h, umożliwiającej tankowanie autobusów o wymiarach: dł. 12 m, szer. 2,6 m, wys. 3,2 m, na terenie miasta Jarocin będącej w posiadaniu Wykonawcy. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa otrzyma wykaz osób uprawnionych do zakupu i tankowania wraz z podaniem marki i numeru rejestracyjnego pojazdu. Rozliczenie następować będzie na podstawie zbiorczych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu, których termin płatności wynosić będzie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT do Zamawiającego. Określona przez Zamawiającego ilość oleju jest ilością prognozowaną ustaloną dla okresu obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z wykorzystaniem kart paliwowych Wykonawcy, jako narzędzia umożliwiającego prowadzenie rejestru tankowań. Wykonawca wystawi Zamawiającemu bezpłatnie komplet kart zabezpieczonych kodami PIN – po jednej karcie dla każdego pojazdu (wystawione na numer rejestracyjny) lub po jednej karcie dla każdego kierowcy (wystawione na imiona i nazwiska). Wykonawca zapewni również karty awaryjne –w przypadku utraty lub zniszczenia jednej z kart zostanie zapewniona możliwość dalszego nabywania paliw. Osobami uprawnionymi do odbioru paliw będą użytkownicy, którym Zamawiający powierzy karty oraz kody PIN. Na stacji kierowca podaje aktualny stan licznika, potwierdza zakup PINem i otrzymuje potwierdzenie transakcji w postaci kwitu WZ – Zamawiający może zobligować kierowców do podpisywania otrzymywanych kwitów. Na podstawie elektronicznego zapisu transakcji oraz wydawanych kwitów Wykonawca wystawia zbiorcze faktury VAT. Wykonawca doręcza komplet kart i PINów po zawarciu umowy i zobowiązuje się do nieodpłatnego wydawania w trakcie realizacji umowy kart dodatkowych lub zamiennych zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 5.1.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dostaw opisanych wg „Wspólnego Słownika Zamówień” (CPV): 09134100-8 olej napędowy. 5.2. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy. 5.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5.4. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10.8 Tomu I (IDW) SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 16.1 Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP). Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 16.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej jako Beneficjenta należy wskazać: Trans Pegaz Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 63-200 Jarocin. 16.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: 16.3.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy na nr konta: 18 1020 2212 0000 5302 0380 2543 z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym na „Zakup paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.”. Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale wraz z ofertą - przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. 16.3.2. Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 16.4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 16.5. Zwrot wadium 16.5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 16.5.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16.5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w pkt. 16.5.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16.5.5. W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 16.6. Utrata wadium 16.6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16.6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 755).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony i podpisany formularz „Oferta” oraz następujące załączniki: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.2 IDW; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach