Przetargi.pl
Zakup (dostawa) wraz z montażem mebli i sprzętu AGD oraz zakup wózków dla Oddziału Pulmonologii ul. Szamarzewskiego 82/84,

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61848 Poznań, ul. Długa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 549 121 , fax. 618 529 472
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Długa 42371
  61848 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 549 121, fax. 618 529 472
  REGON: 28882800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skpp.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup (dostawa) wraz z montażem mebli i sprzętu AGD oraz zakup wózków dla Oddziału Pulmonologii ul. Szamarzewskiego 82/84,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup (dostawa) wraz z montażem mebli i sprzętu AGD oraz zakup wózków dla Oddziału Pulmonologii ul. Szamarzewskiego 82/84. Przedmiotem zamówienia jest niżej wymieniony asortyment: 1) Zestaw mebli (niemedyczne) dla: pokoje lekarskie, pokoju badań lekarskich, dyżurka pielęgniarek, magazynki, kuchnia oddziałowa, gabinet lekarski, gabinet pielęgniarki Oddziałowej, sale chorych- meble socjalne 2) Wyposażenie AGD: lodówki, zmywarka do naczyń, kuchenka mikrofalowa 3) Wózek do leków 4) Wózek do brudnej bielizny 5) Wózek do czystej bielizny 6) Wózek do rozwożenia posiłków 7) Parawan mobilny 8) Meble do gabinetu zabiegowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1) wypełniony „Formularz ofertowy”, zgodny z wzorem, załącznik nr 2 i wykaz przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 (tabela) zgodnie z wzorem. Wykonawca w formularzu ofertowym uwzględni wszystkie elementy wymienione przez Zamawiającego w wzorze załącznika nr 1 i 2 do SIWZ. 2) oświadczenie, z którego wynikało będzie jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy podwykonawców, w związku z pkt 1.4. 3) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 4) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 5) Wykonawca do oferty dołączy oświadczenia nr 3 dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nr 5 braku podstaw do wykluczenia. 6) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO ) załącznik nr 9 dołączyć do oferty. W sytuacji, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowę należy przedłożyć do dnia podpisania umowy. 1.6. Wykonawca, ponadto przekaże Zamawiającemu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach