Przetargi.pl
Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Waryńskiego 29
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 378 35 49
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych
  ul. Waryńskiego 29 29
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 378 35 49
  REGON: 26057423100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zuk.busko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu silnikowego będących własnością Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacji paliw Wykonawcy. Zamówienie obejmuje następujące rodzaje i ilości paliw: a) olej napędowy - 25 000 litrów, b) benzyna bezołowiowa 95 - 10 000 litrów. Podane ilości paliw są wielkościami szacunkowymi, wynikającymi ze średniego rocznego zapotrzebowania na paliwo dla pojazdów i sprzętu silnikowego, ustalonego na podstawie danych z okresu poprzedzającego zamówienie - służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego paliwa wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości zamówienia w zależności od potrzeb. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. 2. Paliwa płynne muszą spełniać wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441). 3. Każdorazowa sprzedaż paliwa będzie dokonywana wg cen obowiązujących na stacji paliw w dniu dokonania zakupu z zastosowaniem stałego upustu podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 4. Pobieranie paliwa będzie polegać na sukcesywnym (uzależnionym od potrzeb) tankowaniu paliwa do zbiorników pojazdów Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju, oraz do pojemników na potrzeby sprzętu silnikowego Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju. 5. Zamawiający wymaga, aby tankowanie pojazdów samochodowych odbywało się we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem niedziel zgodnie z potrzebami zamawiającego, na wskazanych przez Wykonawcę stacjach paliwowych zlokalizowanych w odległości nie większej niż 4,5 km od bazy zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Rokosza 2 w Busku-Zdroju (połączenie drogowe mierzone za pomocą serwisu internetowego ZUMI, lub mierzone za pomocą licznika kilometrów w dowolnym samochodzie osobowym). 6. Zakup paliwa będzie następował drogą transakcji bezgotówkowych. Upoważnione osoby dokonujące zakupu paliwa fakt zakupu potwierdzać będą swoim podpisem w prowadzonych przez stację paliw zestawieniach sprzedaży. W prowadzonych zestawieniach będą podane następujące informacje: a) data tankowania, b) numer rejestracyjny, c) rodzaj sprzętu silnikowego w przypadku tankowania do pojemników, d) rodzaj i ilość zatankowanego paliwa, e) cena jednostkowa obowiązująca na stacji paliw w dniu tankowania, f) nazwisko i imię osoby dokonującej zakupu, g) podpis osoby dokonującej zakupu, h) podpis osoby sprzedającej. 7. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju, dwa razy w miesiącu, na podstawie prowadzonych przez stację paliw zestawień sprzedaży, które będą załączane do faktur. 8. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych. 10. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej ani też ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 11. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Stały upust
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zuk.busko.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach