Przetargi.pl
Zakup oraz dostawa mebli na potrzeby wyposażenia pokoi biurowych i sal konferencyjnych w siedzibie Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ul. Wierzbowej 9, 11 oraz Senatorskiej 27

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 4210462
 • Data zamieszczenia: 2023-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  ul. Krakowskie Przedmieście 15
  00-071 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 4210462
  REGON: 000274068
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kultura

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oraz dostawa mebli na potrzeby wyposażenia pokoi biurowych i sal konferencyjnych w siedzibie Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ul. Wierzbowej 9, 11 oraz Senatorskiej 27
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowych mebli na potrzeby wyposażenia pokoi biurowych i sal konferencyjnych w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ulicy Wierzbowej 9, 11 oraz Senatorskiej 27. W ramach usługi wykonawca zmontuje, wniesie, wypoziomuje oraz ustawi meble w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach