Przetargi.pl
Zakup oprogramowania do audytu i zarządzania infrastrukturą IT oraz zestawów komputerowych dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" ogłasza przetarg

 • Adres: 70-780 Szczecin, ul. Mączna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 918 806 260 , fax. 918 806 203
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
  ul. Mączna 4
  70-780 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 918 806 260, fax. 918 806 203
  REGON: 29141100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-zdroje.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup oprogramowania do audytu i zarządzania infrastrukturą IT oraz zestawów komputerowych dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do audytu i zarządzania infrastrukturą IT oraz zestawów komputerowych dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części zwanych pakietami. Szczegółowe wymagania i dokładny opis produktów znajduje się w załączniku od nr 1.1 do nr 1.2 „Szczegółowa oferta cenowa” (Pakiety od nr 1 do nr 2). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących minimum jeden z pakietów wskazanych poniżej. Ofertę należy złożyć na wszystkie produkty objęte danym pakietem. Nr pakietu Nazwa Pakietu Nr 1 Oprogramowanie do audytu i zarządzania infrastrukturą IT Nr 2 Dostawa w partiach komputerów i monitorów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: Nr 1 Oprogramowanie do audytu i zarządzania infrastrukturą IT - 1 000,00 zł Nr 2 Dostawa w partiach komputerów i monitorów - 2 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 4 SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) Formularz „Szczegółowa oferta cenowa”– według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.1 - 1.2 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) Oświadczenie, - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) Oświadczenia, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2 ppkt. 2 – 3 SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 6 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) Informacji od wykonawcy wskazującej części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców (o ile są mu znane) – oświadczenie na załączniku nr 1. 7) Informacji dot. art. 13 lub art. 14 RODO - oświadczenie na załączniku nr 1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach