Przetargi.pl
Zakup (przedłużenie) licencji wsparcia dla urządzeń typu firewall prod. Sonicwall NSA 5600/5650 zainstalowanych w SPWSZ w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-455 Szczecin, Arkońska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 813 90 21 , fax. 918 139 079
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
  Arkońska 4
  71-455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 813 90 21, fax. 918 139 079
  REGON: 29027400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup (przedłużenie) licencji wsparcia dla urządzeń typu firewall prod. Sonicwall NSA 5600/5650 zainstalowanych w SPWSZ w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup (przedłużenie) licencji wsparcia dla urządzeń typu firewall prod. Sonicwall NSA 5600/5650 zainstalowanych w SPWSZ w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi wsparcia dla nabytych licencji przez okres 24 miesięcy. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48730000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz oferty, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ i formularz asortymentowo-cenowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ, b) oświadczenia, sporządzone z wykorzystaniem wzorów stanowiących załącznik nr 3 i 3A do SIWZ, c) odpowiednie pełnomocnictwa lub dokumenty (np. odpisy z rejestru) wykazujące umocowanie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy), d) zobowiązania podmiotów trzecich, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ – w przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oryginał). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przed zawarciem umowy, wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni: 1) dokumenty potwierdzające nabycie oprogramowania przez Wykonawcę z legalnego źródła (kopia faktury VAT lub umowy licencyjnej lub inny dokument potwierdzający nabycie autorskich praw majątkowych do oprogramowania i możliwość rozporządzania nimi, poprzez cesję praw z licencji lub udzielenie sublicencji) 2) certyfikatu rezydencji (dotyczy wykonawców nie będących rezydentami Rzeczpospolitej Polskiej). UWAGA! Niezłożenie wyżej wymienionych dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie lub złożenie dokumentów niekompletnych lub niepotwierdzających okoliczności, które za ich pomocą miały być wykazane, kwalifikowane będzie jako odmowa podpisania przez wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, co, zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, skutkować będzie zatrzymaniem wniesionego przez wykonawcę wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną