Przetargi.pl
Zakup odczynników i testów laboratoryjnych, dzierżawa analizatora oraz przeglądy i usługi serwisowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 87-500 Rypin, ul. 3 Maja
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2308723 , fax. 54 2308729
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. 3 Maja 2
  87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2308723, fax. 54 2308729
  REGON: 91085839400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozrypin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup odczynników i testów laboratoryjnych, dzierżawa analizatora oraz przeglądy i usługi serwisowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i testów laboratoryjnych, dzierżawa analizatora do immunochemii oraz przeglądy i usługi serwisowe urządzeń laboratoryjnych z podziałem na 4 pakiety; 1) Odczynniki biochemiczne, materiały zużywalne, kalibratory, materiały kontrolne do analizatora Konelab 20 I 2) Przeglądy aparatu Konelab 20 i ( dwa duże i dwa małe przeglądy) 3) Testy immunochemiczne do analizatora mini Vidas 4) Dzierżawa analizatora kompatybilnego z analizatorem mini Vidas, przeglądy aparatów mini Vidas i aparatu kompatybilnego do mini Vidas ( dostawa – instalacja itp.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu , o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania; 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie; 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie; 3. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, załączniki asortymentowe, oświadczenie o dopuszczeni produktów do obrotu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach