Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla DPS w Podobowicach w ramach Projektu współfinansowanego ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach ogłasza przetarg

  • Adres: 88-400 Żnin, Podobowice
  • Województwo: kujawsko-pomorskie
  • Telefon/fax: tel. 523 024 723 , fax. 522 024 778
  • Data zamieszczenia: 2019-09-11
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach
    Podobowice 49
    88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
    tel. 523 024 723, fax. 522 024 778
    REGON: 29815200000000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpspodobowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem dla DPS w Podobowicach w ramach Projektu współfinansowanego ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019r. wyposażony w specjalistyczną zabudowę przystosowaną do przewozu 9 osób (8 osób + kierowca). Ilość miejsc do przewozu osób: 8 w tym 1 miejsce przystosowane do zakotwiczenia wózka inwalidzkiego. Samochód należy wyposażyć w windę wewnętrzną hydrauliczną sterowaną przyciskiem, dostosowaną do wózka inwalidzkiego, wraz z kompletną dokumentacją UDT, dopuszczającą do eksploatacji. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych, wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz muszą spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U z 2003 nr 32 poz.262 z późn. zm.) jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej dla samochodów osobowych.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34115200-8
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach