Przetargi.pl
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich

Gmina Krzepice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-160 Krzepice, ul. Częstochowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 175 172 , fax. 343 175 172
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzepice
  ul. Częstochowska 13
  42-160 Krzepice, woj. śląskie
  tel. 343 175 172, fax. 343 175 172
  REGON: 15139829600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krzepice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Zajączkach Drugich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Drugich, wyposażonego w podwozie drogowe z napędem 4 x 4 – uterenowionym, kabina fabrycznie nowa, czterodzrzwiowa, pojazd wyposażony w system ABS, autopompę, wyciągarkę, układ wodno – pianowy. 2. Szczegółowy opis oraz warunki sprzętowe i techniczne przedmiotu zamówienia określa Zał. Nr 8 do SIWZ (Minimalne wymagania dla średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4 x 4 dla OSP Zajączki Drugie). 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 6 000,00. zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 26.06.2019. r. godz.11.00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty ( Zał. Nr 1 do SIWZ) należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1.Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał Nr 2. 2.Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 3. 3.Zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu) – Zał. Nr 5. 4.Wypełniony Zał Nr 8 (Minimalne wymagania techniczno -użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4 x 4 (kategoria 2: uterenowiony), dla jednostki OSP Zajączki Drugie). 5.Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 6.Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku gdy wadium wniesione zostało w formie gwarancji lub poręczenia. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, dołączyć kopię potwierdzenie wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach