Przetargi.pl
Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszarawie

Ochotnicza Straż Pożarna w Koszarawie ogłasza przetarg

 • Adres: 34-332 Koszarawa, Koszarawa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 509-668-691
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Koszarawie
  Koszarawa 133
  34-332 Koszarawa, woj. śląskie
  tel. 509-668-691
  REGON: 072338088
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gwkoszarawa.finn.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: STOWARZYSZENIE

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszarawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy (klasa M - wg PN-EN 1846-1) dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszarawie. Pojazd powinien być fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną sześcioosobową pochodzące od tego samego producenta. Rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż 2019r. Pojazd powinien posiadać podwozie uterenowione (kategoria 2 - wg PN-EN 1846-1). Ponadto, samochód powinien posiadać zabudowę pożarniczą wykonaną z materiałów odpornych na korozję, zbiornik wody o pojemności nominalnej minimum 2500 dm3, autopompę dwuzakresową, maszt oświetleniowy, działko wodno-pianowe, urządzenie szybkiego natarcia, urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 SIWZ – Wymagania techniczne oraz Załączniki: nr 8 i 9 SIWZ. W/w dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszarawie http://bip.gwkoszarawa.finn.pl/. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do Internetu, musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja będzie udostępniana Wykonawcom w celu sporządzenia oferty. 3.3. Jeżeli w/w dokumentacja wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie albo normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych opisanych w dokumentacji. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – załącznik nr 5 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia do przetargu tylko jednej oferty, nie jest wymagane oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 PZP. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 SIWZ. 2. Załącznik do Formularza oferty: Wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Koszarawie, oferowanego przez Wykonawcę. (załącznik nr 2 SIWZ). Załącznik nr 2 SIWZ stanowi treść oferty. 3. Pełnomocnictwo udzielone reprezentantowi Wykonawców do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy PZP w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 4. Pełnomocnictwa bądź jego kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie udzielone osobie uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 5. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach