Przetargi.pl
Remont lokalu nr 5 przy ul. Piastowskiej 24 w Pszczynie

Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-241 Łąka, Sznelowiec
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322103464 , fax. 322103529
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie
  Sznelowiec 12
  43-241 Łąka, woj. śląskie
  tel. 322103464, fax. 322103529
  REGON: 27210283000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokalu nr 5 przy ul. Piastowskiej 24 w Pszczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokalu użytkowego nr 5 w budynku przy ul. Piastowskiej 24 w Pszczynie. Lokal zlokalizowany jest na parterze w budynku trzykondygnacyjnym z poddaszem. Zakres robót obejmuje następujące kategorie robót: 1) Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. 2) Demontaż posadzek. 3) Wykonanie posadzek cementowych z warstwami izolacyjnymi oraz okładzin z płytek ceramicznych i wykładzin pcv 4) Skucie tynków w jednej z pokoi i czyszczenie cegieł wraz z fugowaniem. 5) Wykonanie ścianek działowych. 6) Wymiana instalacji elektrycznej. 7) Wykonanie instalacji alermowej bez montażu czujek alarmowych, deszyfratora i centrali alarmowej. 8) Wykonanie instalacji pod gniazdka komputerowe. 9) Wykonanie instalacji telefonicznej. 10) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 11) Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych. 12) Biały montaż. 13) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pomieszczeń wraz ze wzmocnieniem ścian siatką z włókna szklanego. 14) Wymiana instalacji wod-kan. 15) Wywóz i utylizacja gruzu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert (tj. przed godziną 9:00 w dniu składania ofert) wnieść wadium w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach