Przetargi.pl
Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-065 Krzeszowice, ul. św. Floriana
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 282 01 38 , fax. 12 282 01 38
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach
  ul. św. Floriana 3
  32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie
  tel. 12 282 01 38, fax. 12 282 01 38
  REGON: 35122503000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ospkrzeszowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z minimalnymi parametrami technicznymi został opisany w załączniku nr 1A do SIWZ. 3) Wypełnione tabele z załącznika nr 1A do SIWZ stanowią część oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wypełnione tabele należy bezwzględnie dołączyć do oferty. 4) Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) Odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ, b) Być nowy, zgodny z obowiązującymi normami, c) Posiadać okres gwarancji co najmniej 24 miesiące 5) Inne wymagania dotyczącego realizacji przedmiotowego zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, składając ofertę przedłoży następujące dokumenty: 1. Wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ 2. Wypełniony załącznik nr 1A tj. Wymagania techniczne dla nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w pkt. 10 niniejszej SIWZ - sporządzone na formularzu lub według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ: - W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. - Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia sporządzonego według załącznika nr 2 do SIWZ jedynie w przypadku podpisania go przez Pełnomocnika wyznaczonego do reprezentowania Wykonawców jeżeli z treści oświadczenia bezsprzecznie wynika, że oświadczenie woli dotyczy wszystkich członków konsorcjum. - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu jw., na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 4. pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 13 SIWZ, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika/*jeśli dotyczy/; 5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego/*jeśli dotyczy/;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach