Przetargi.pl
zakup i dostawa: odczynników monoklonalnych, płytki do oznaczania grup krwi, krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologii oraz sukcesywna dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi metoda próżniową wraz z dzierżawą sprzętu dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Lwowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 315 460, , fax. 014 6315460, 6212581
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ
  Lwowska 1
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 146 315 460, , fax. 014 6315460, 6212581
  REGON: 85005274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukasz.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawa: odczynników monoklonalnych, płytki do oznaczania grup krwi, krwinek wzorcowych dla Pracowni Serologii oraz sukcesywna dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi metoda próżniową wraz z dzierżawą sprzętu dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Œw. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES NAZWA 1 odczynniki monoklonalne dla serologii 2 Płytki do oznaczania grupy krwi 3 Krwinki wzorcowe 4 Zamknięty system do pobierania krwi metodą próżniową wraz z dzierżawą aparatu i wirówki 5 Strzykawka do gazometrii 6 System zamknięty - inne 7 Nakłuwacz nożyczkowy 8 Nakłuwacz igłowy 9 Uchwyt, nasadka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 10.2.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A (dla zakresów 1-9) , załącznik nr 1B (dot. zakresu nr 4) – parametry wymagane, załącznik nr 1C (parametry oceniane wraz z materiałami firmowymi potwierdzającymi spełnienie wymaganych parametrów ocenianych (załączniki nr 1C dla zakresu nr 4) winny zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). Załączniki winny zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). 10.2.3 Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1-6.4 specyfikacji. 10.2.4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach