Przetargi.pl
Zakup mikrofonów instrumentalnych dla Teatru Wielkiego w Łodzi

Teatr Wielki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-249 Łódź, Plac Dąbrowskiego 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6339960 , fax. 042 6319552
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Wielki w Łodzi
  Plac Dąbrowskiego 1 1
  90-249 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6339960, fax. 042 6319552
  REGON: 00027919500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.operalodz.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mikrofonów instrumentalnych dla Teatru Wielkiego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup mikrofonów instrumentalnych dla Teatru Wielkiego w Łodzi zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ, numer referencyjny sprawy: DP/PN/01/2016
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 323410005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu (data i godzina) składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 3.1. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Rozdziale 1, pkt 4 ppkt. 4.7. SIWZ z zaznaczeniem: wadium - DP/PN/01/2016. 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 3.3. gwarancjach bankowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późniejszymi zmianami). UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niż jedna z wyżej wymienionych. 4. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych gwarancje muszą być nieodwołalne oraz zawierać zapis o bezwarunkowej wypłacie kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji oraz uwzględniać przesłanki określone art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 uPzp. 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.operalodz.com/Zamowienia_publiczne,30
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach