Przetargi.pl
Zakup mebli biurowych wraz z montażem dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 538117550
 • Data zamieszczenia: 2022-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 538117550
  REGON: 015725935
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mebli biurowych wraz z montażem dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli biurowych wraz z montażem oraz aranżacją pomieszczeń pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej, Biurze Kontroli i Audytu oraz Departamencie Informatyki. Szczegółowe informacje dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) wraz z załącznikami, w szczególności Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiący załącznik nr 1 do PPU.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach