Przetargi.pl
Zakup masy mineralno-asfaltowej na gorąco dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego

Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego ogłasza przetarg

 • Adres: 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Powstańców
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 514 070
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego
  ul. Powstańców 12
  58-140 Jaworzyna Śląska, woj. dolnośląskie
  tel. 748 514 070
  REGON: 89072448000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdps.swidnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup masy mineralno-asfaltowej na gorąco dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup masy mineralno-asfaltowej na gorąco przeznaczonej do remontu cząstkowego w ilości nieprzekraczającej 900 Mg dla potrzeb Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego. Zamawiający zastrzega sobie zakup mniejszej ilości masy. Masa będzie kupowana sukcesywnie w zależności od potrzeb zamawiającego, w dni robocze oraz w soboty. Ilość i rodzaj masy przewidzianej do odbioru w danym dniu, zamawiający będzie uzgadniał z wykonawcą faksem lub telefonicznie 1 dzień przed odbiorem. Odbiór masy odbywać się będzie transportem zamawiającego. Zamawiający będzie kupował masę o następujących parametrach: 1) masa na gorąco AC 8S 50/70 2) masa na gorąco AC 11S 50/70 Temperatura sprzedawanej masy powinna wynosić 160-1650 C.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 3000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach