Przetargi.pl
„Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2020 r.”

Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-100 Strzelin, ul. Kamienna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 921 278 , fax. 717 351 124
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie
  ul. Kamienna 3
  57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie
  tel. 713 921 278, fax. 717 351 124
  REGON: 20820957000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco dla Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie w 2020 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest zakup mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S 50/70 do remontów cząstkowych nawierzchni na drogach będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie, w ilości nie większej niż 500,00 ton. Odbiór masy odbywać się będzie transportem własnym Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo uzgadniać będzie telefonicznie lub faksem z Wykonawcą ilość i termin odbioru masy (na min. 24 godziny przed odbiorem). Do zakupionej mieszanki mineralno – asfaltowej Wykonawca dołączy deklarację zgodności. Temperatura masy w momencie wydania nie może być niższa niż 135 stopni Celsjusza. Podane ilości określają maksymalne zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r. Oznacza to, że Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (Zamawiający zakupi ilości wg bieżącego zapotrzebowania).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113700-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach