Przetargi.pl
Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce w podziale na etapy. Etap I - Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatwroclawski.bip.net.pl, https://powiatwroclawski.logintrade.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce w podziale na etapy. Etap I - Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce, poprzez wykonanie dodatkowego wlotu do skrzyżowania typu rondo oraz wykonania poszerzenia ww. ronda. Ponadto planuje się budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego. Planowany zakres prac budowlanych obejmuje: a) wycinkę drzew, b) roboty rozbiórkowe, c) budowę drogi powiatowej, d) budowę dróg serwisowych, e) włączenie do drogi krajowej nr 35, f) budowę kanalizacji deszczowej wraz z robotami towarzyszącymi, g) budowę oświetlenia wraz z robotami towarzyszącymi. W ramach realizacji inwestycji przewidziano budowę drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej na odcinku długości 980m, budowę dróg serwisowych długości 310m, włączenie do drogi krajowej nr 35, rozbiórką i montażem nowych krawężników betonowych, ułożeniem geokompozytu na dowiązaniu budowanej drogi z istniejącą DK nr 35, poszerzeniem pierścienia ronda, budową kanalizacji deszczowej długości 23m oraz budową oświetlenia z montażem 27 słupów oświetleniowych. W ciągu budowanej drogi powiatowej należy wybudować 7 zjazdów indywidualnych Zakres robót obejmuje: 1) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 2) wykonanie robót rozbiórkowych wraz z wywozem i utylizacją materiałów nienadających się do ponownego wbudowania, 3) wykonanie wycinki drzew kolidujących z infrastrukturą, 4) wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją, 5) wykonanie i formowanie nasypów z gruntu z dowozu, 6) wykonanie podbudów z kruszywa łamanego, 7) wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, 8) wykonanie warstwy stabilizowanej cementem, 9) wykonanie warstwy technologicznej z betonu, 10) wykonanie podbudowy z betonu cementoweg, 11) ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej, 12) wykonanie zjazdów, 13) ułożenie geokompozytu, 14) wykonanie konstrukcji jezdni, 15) wykonanie nowej nawierzchni jezdni, 16) wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, 17) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, 18) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 19) wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, 20) montaż barier energochłonnych, 21) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 22) budowa przepustu fi600 wraz z robotami towarzyszącymi, 23) budowa przepustu fi800 wraz z robotami towarzyszącymi, 24) budowa przepustu o przekroju parabolicznym z tworzywa, 25) umocnienie skarp i dna rowu, 26) budowa kanalizacji deszczowej, 27) ustawienie słupów oświetleniowych, 28) montaż szafy oświetleniowej, 29) wykonanie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac, obowiązki i wymagania stawiane Wykonawcy oraz sposób realizacji, zostały określone w opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik 5 do SIWZ. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 88 400,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach