Przetargi.pl
Zakup łóżek wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie - ( 3 sztuki).

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53439 Wrocław, ul. Grabiszyńska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3349520, 410
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
  ul. Grabiszyńska 105
  53439 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3349520, 410
  REGON: 29429500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dcchp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot leczniczy niebędący przedsiebiorca

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup łóżek wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie - ( 3 sztuki).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup łóżek wielofunkcyjnych sterowanych elektrycznie - ( 3 sztuki).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: VIII b. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium : 600,00 zł. 2. Wadium należy wnieść (z adnotacją „WADIUM sprawa nr BZP.3810.80.2018.TP ) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione tylko w formie określonej art.45 ust. 6 ustawy z dn. 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm). Wpłat prosimy dokonywać wyłącznie przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: PKO BP 07 1440 1101 0000 0000 1219 4258 w terminie umożliwiającym Zamawiającemu w dniu otwarcia ofert stwierdzenia faktu jego wniesienia. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nr konta Wykonawcy, na które Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium oraz nr niniejszego postępowania. Wadium zostaje zwrócone na zasadach określonych art.46 ustawy. 3. Wadium wniesione w pozostałych formach tj.: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej, z tym że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe na pierwsze pisemne żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami Art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego ul. Grabiszyńska 105 , budynek „B” wysoki parter pok. 12- KASA ( godz. otwarcia 11.00-13.00, od PN.- Pt.) najpóźniej do dnia składania ofert. Prosimy nie załączać oryginału dokumentu stanowiącego wadium przetargowe do oferty. W związku powyższym prosimy o załączenie do oferty kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego wadium przetargowe. UWAGA: 1. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna, musi posiadać w swej treści wymóg zapłacenia kwoty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bezwarunkowo, i nieodwołalnie. 2. Istnieje możliwość zaliczenia wniesionego w pieniądzu wadium na poczet zabezpieczenia zgodnie z art.148 ust4 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga udokumentowania spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę (zał. nr 1 do SIWZ) wraz z formularzem asortymentowo –cenowym stanowiącym zał. nr 1 do oferty oraz zał. nr 2 do oferty –parametry techniczne (bez dodatkowych dopisków i zmian). 2.Oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek wykluczenia ( zał. nr 3 do SIWZ ), 3.Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu ( zał. nr 4 do SIWZ), 4.Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane). Uwaga! Wymagana jest forma pisemna i rodzaj pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności, a przede wszystkim do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu (w zależności od dokonywanej czynności prawnej, w tym do podpisania oferty) albo do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt:6 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzający że - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert . 6.W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: -zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do SIWZ Wykonawca może dołączyć do oferty, a na wezwanie zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 8.dokładny opis danych technicznych oferowanego asortymentu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w formie katalogu, lub opisu technicznego albo innego dokumentu w języku polskim np. instrukcja Obsługi urządzenia ( lub obcym z tłumaczeniem danego dokumentu na język polski) z zaznaczeniem, który parametr w wymienionych dokumentach odpowiada parametrowi wymaganemu przez Zamawiającego ze wskazaniem strony w dokumencie na ,której znajdują się powyższe informacje – w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego w załączniku nr 2 do oferty – (załącznik nr 1 do SIWZ). Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy. 9. Instrukcja obsługi w języku polskim w formie wydruku na zaoferowany przedmiot zamówienia – wykonawca może załączyć 1egz w wersji papierowej lub na płycie CD do oferty, a drugi do dostawy. 10. Zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U. nr 107 poz.679 ze zm)- na żądanie Zamawiającego. 11. wykaz dostaw wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże realizacje przynajmniej 1 dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia lub rodzajowo podobne urządzenia o wartości minimum ; 25 000,00zł brutto 12.Oświadczenie Wykonawcy gr. Kapitałowa (zał. nr 5 do SIWZ). Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pkt 2) ustawy PZP (informacja dot. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 13.dowód wpłaty wadium. XIVa. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach, określonych w art. 148 ust 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm)..tj.: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej, z tym, że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 2.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca wyłącznie przelewem na konto depozytowe Zamawiającego: PKO BP nr. 07 1440 1101 0000 0000 1219 4258 Na dowodzie wpłaty zabezpieczenia należy wpisać nr konta Wykonawcy, na które Zamawiający ma dokonać zwrotu zabezpieczenia oraz nr niniejszego postępowania . Zabezpieczenie zostaje zwrócone na zasadach określonych art.151 ustawy. 3.30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70 % przeznacza się, na gwarancję zgodnego z umową wykonania dostawy. 4.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bezwarunkowo, i nieodwołalnie” zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: (1) nie wykonał umowy lub (2) nienależycie wykonał umowę lub (3) nie wykonał lub w odpowiednim terminie nie wykonał zobowiązań wynikających z tytułu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. 5. Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do zabezpieczenia składanego w formie poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej i poręczeń określonych w art. 148 ust 1 pkt 5) UPZP oraz gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. UWAGA. Istnieje możliwość zaliczenia wniesionego w pieniądzu wadium na poczet zabezpieczenia zgodnie z art.148 ust4 ustawy z dn. 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych” ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm). Uwaga – zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie innej niż pieniężna, musi posiadać w swej treści wymóg zapłacenia kwoty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bezwarunkowo, i nieodwołalnie. Okres ważności gwarancji i poręczeń musi być ważny na okres gwarancji urządzenia, który zabezpiecza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach