Przetargi.pl
Dostawę samochodu ratowniczego typu BUS, z funkcją ratownictwa technicznego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starówka ogłasza przetarg

 • Adres: 50-357 Wrocław, Grunwaldzka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 604167878
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Starówka
  Grunwaldzka 52/2
  50-357 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 604167878
  REGON: 022099004
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grs.wroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę samochodu ratowniczego typu BUS, z funkcją ratownictwa technicznego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa samochodu ratowniczego typu BUS, z miejscem dla 7 ratowników, z funkcją ratownictwa technicznego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t dla OSP GRS Starówka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz podwykonawców 2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach