Przetargi.pl
Zakup licencji oprogramowania dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-333 Wrocław, Powstańców Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
  REGON: 001020861
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup licencji oprogramowania dla Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. 4 (czterech) pakietów SQL Server Standard Core License + Software Assurance Pack Government OPEN (2 licences) No Level Government Core License Qlfd (7NQ-00266) lub produktów równoważnych w stosunku do licencji Microsoft SQL Server Standard, 2. 120 (sto dwadzieścia) sztuk pakietów oprogramowania biurowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, które obejmować będzie dostawę do 20 sztuk oprogramowania biurowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy występujący wspólnie przedkładają: a) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składa osobno każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, b) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu składa co najmniej jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Wraz z Formularzem oferty należy złożyć: 1) oświadczenia: oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) opis zawierający szczegółowe dane oferowanego oprogramowania, wskazując równoważność w stosunku do oprogramowania Microsoft SQL Server Standard, 3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach