Przetargi.pl
Usługa transportu sanitarnego ambulansami typu „P” i „S”

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 306 44 19 , fax. 71 306 48 67
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  Gen. A. E. Fieldorfa 2
  54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67
  REGON: 006320384
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu sanitarnego ambulansami typu „P” i „S”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie transportu sanitarnego na rzecz Szpitala przy użyciu oznakowanych pojazdów sanitarnych według wymienionych niżej części: ZADANIE 1- TRANSPORT SANITARNY AMBULANSAMI MEDYCZNYMI TYPU „P” ZADANIE 2- TRANSPORT SANITARNY AMBULANSAMI MEDYCZNYMI TYPU „S” 2. Przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w SIWZ i „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, który w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej stanowić będzie następnie załącznik do umowy. 2.1 USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO AMBULANSAMI MEDYCZNYMI TYPU „P” (ZADANIE 1) 2.1.1. Zamawiający wymaga aby usługa transportu sanitarnego pacjenta ze szpitala do innego zakładu leczniczego, transportu do i z miejsca wskazanego w zleceniu wykonana była ambulansem typu „P” obsadzonym w składzie 2 osobowym: ratownik - kierowca i wyposażonym w sposób tożsamy z obsadą i wyposażeniem Zespołu Ratownictwa Medycznego typu „P”. 2.1.2. W skład podstawowego wyposażenia ambulansów typu „P” powinno wchodzić wyposażenie wymienione w normie PN-EN-1789 dotyczącej podstawowego wyposażenia ambulansów oraz wyposażenie w sprzęt służący do unieruchamiania pacjenta i transportu zgodnie z normą PN-EN-1865. 2.1.3. Ambulanse typu „P” powinny posiadać poza wyposażeniem podstawowym co najmniej : a/ inne wyroby medyczne służące do transportu chorych oraz wyroby medyczne służące do udzielenia świadczenia zdrowotnego wymagane dla zespołu „P” . b/ sprzęt jednorazowy i leki niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych w ambulansach typu „P”. 2.1.4. Wykonawca zaopatrzy się we własnym zakresie w materiały i artykuły sanitarne, leki, sprzęt jednorazowego użytku oraz inne materiały niezbędne do świadczenia usługi. 2.1.5. Usługa ambulansami typu „P” świadczona będzie w gotowości całodobowej we wszystkie dni robocze, dni wolne i święta na wezwanie telefoniczne lub radiowe potwierdzone pisemnym zleceniem Zamawiającego. 2.1.6. Zadaniem zespołu jest odbiór pacjentów z oddziałów lub poradni Szpitala im. T. Marciniaka w lokalizacji ul. gen. A. E. Fieldorfa 2 i transport do miejsca wskazanego w zleceniu przewozu. 2.1.7. Punkty 2.1- 2.1.6 niniejszego rozdziału stanowić będą treść załącznika nr 1 do umowy- „Zakres świadczonej usługi” 2.2 USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO AMBULANSAMI MEDYCZNYMI TYPU „S” (ZADANIE 2) 2.2.1 Zamawiający wymaga aby usługa transportu sanitarnego pacjenta ze szpitala do innego zakładu leczniczego, transport do i z miejsca wskazanego w zleceniu wykonana była ambulansem typu „S” obsadzonym w składzie 3 osobowym: lekarz, ratownik (pielęgniarka), kierowca i wyposażonym w sposób tożsamy z obsadą i wyposażeniem Zespołu Ratownictwa Medycznego typu „S”. 2.2.2. W skład podstawowego wyposażenia ambulansów typu „S” powinno wchodzić wyposażenie wymienione w normie PN-EN-1789 dotyczącej podstawowego wyposażenia ambulansów oraz wyposażenie w sprzęt służący do unieruchamiania pacjenta i transportu zgodnie z normą PN-EN-1865. 2.2.3. Ambulanse typu „S” powinny posiadać poza wyposażeniem podstawowym co najmniej: a/ inne wyroby medyczne służące do transportu chorych oraz wyroby medyczne służące do udzielenia świadczenia zdrowotnego wymagane dla zespołu „S” . b/ sprzęt jednorazowy i leki niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych w ambulansach typu „S”. 2.2.4 Wykonawca zaopatrzy się we własnym zakresie w materiały i artykuły sanitarne, leki, sprzęt jednorazowego użytku oraz inne materiały niezbędne do świadczenia usługi. 2.2.5 Usługa transportu sanitarnego świadczona będzie w gotowości całodobowej we wszystkie dni robocze, dni wolne i święta na wezwanie telefoniczne potwierdzone pisemnym zleceniem Zamawiającego. 2.2.6 Zadaniem zespołu jest odbiór pacjentów z oddziałów Zamawiającego w lokalizacji ul. gen. A. E. Fieldorfa 2 transport do miejsca wskazanego w zleceniu przewozu. 2.2.7 Punkty 2.2- 2.2.6 niniejszego rozdziału stanowić będą treść załącznika nr 1 do umowy- „Zakres świadczonej usługi” 3. Miejsce wykonywania usługi – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 4. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 60130000-8 6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli wykaże, iż jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) „Ofertę Wykonawcy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, b) wypełniony „Formularz cenowy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, na podstawie którego sporządzony zostanie następnie załącznik do umowy, c) oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale III SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), d) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów bezpłatnych, ogólnie dostępnych w bazach, np. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach