Przetargi.pl
Zakup kwiatów i ich pielęgnacja na rabatach kwiatowych na terenie Gminy Kleszczów ; IZP-3411/10/09

Gmina Kleszczów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-410 Kleszczów, ul. Główna 47
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 731 31 10 , fax. (044 ) 731 31 30
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kleszczów
  ul. Główna 47 47
  97-410 Kleszczów, woj. łódzkie
  tel. (044) 731 31 10, fax. (044 ) 731 31 30
  REGON: 59064798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup kwiatów i ich pielęgnacja na rabatach kwiatowych na terenie Gminy Kleszczów ; IZP-3411/10/09
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kwiatów w łącznej ilości 3507 szt. oraz ich posadzenie i pielęgnacja na rabatach kwiatowych na terenie gminy Kleszczów. Szczegółowy opis zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 031211006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1500,00zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy: 1. spełniają wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń, których listę przedstawiono w siwz. 2. wykażą się należytą realizacją w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej jedną usługą o podobnym zakresie i charakterze jak w niniejszym zamówieniu (tzn. dostawa, sadzenie i pielęgnacja rabat kwiatowych w miejscach publicznych) 3. przedstawią dokumenty (referencje) potwierdzające nalezie wykonanie wykazanych usług. Ocena ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą /spełnia-nie spełnia/ na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów i wykazów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. oświadczenie nr 1 (sporządzone wg. załączonego do siwz wzoru). 2. oświadczenie nr 2 (sporządzone wg. załączonego do siwz wzoru). 3. kopia wpisu do ewidencji dzielności gospodarczej lub innego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skalania ofert. 4. wykaz zrealizowanych usług w ostatnich trzech latach, a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy to w tym okresie, obejmujących swoim zakresem świadczenie usług odpowiadających niniejszemu zamówieniu z informacją o: okresie realizacji, nazwie zamówienia i nazwie usługodawcy wraz z dokumentami tj. np. referencjami, że świadczenie usług przedstawionych w wykazie, zostało wykonane z należytą starannością to jest w terminie umownym i z wymaganą przez zamawiającego jakością

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kleszczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach