Przetargi.pl
Zakup kruszyw naturalnych: Część I. Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około 200,00 t, - grys bazaltowy 5-8 około 150,00 t. Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 około 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8542702 , fax. 081 8553217
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
  ul. Krańcowa 6 6
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 081 8542702, fax. 081 8553217
  REGON: 43102931700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.lubartow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup kruszyw naturalnych: Część I. Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około 200,00 t, - grys bazaltowy 5-8 około 150,00 t. Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 około 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup kruszyw naturalnych: Część I. Kruszywo bazaltowe: - grys bazaltowy 2-5 około - 200,00 t - grys bazaltowy 5-8 około - 150,00 t Część II. Kruszywo dolomitowe: - grys dolomitowy 2-5 około - 200,00 t - grys dolomitowy 4-8 około - 150,00 t - grys dolomitowy 7-12 lub 8-12 około - 200,00 t - mieszanka sortowana 0-31,5 lub 0-32 około - 150,00 t - mieszanka sortowana 0-63 około - 60,00 t wraz z dostawą na bazy Obwodów Drogowych w Kamionce i w Lubartowie. Kruszywa naturalne muszą spełniać wymagania PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 449123009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część I. Kruszywo bazaltowe - 400,00 zł /słownie: czterysta 00/100 zł/ Część II. Kruszywo dolomitowe - 400,00 zł /słownie: czterysta 00/100 zł/ przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, konto nr : 29 8707 0006 0021 2089 2000 0002 z dopiskiem : Wadium- Zakup kruszyw naturalnych wraz z dostawą. Część I. Kruszywo bazaltowe1) Część II. Kruszywo dolomitowe1) _________________________________ 1) Niepotrzebne skreślić Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 03.02.2014 r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie. 4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w pok. nr 14, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, najpóźniej do godz. 10:00 dnia 03.02.2014 r. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie opatrzonej nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczonej w sposób następujący: WADIUM :- Zakup kruszyw naturalnych wraz z dostawą. Część I. Kruszywo bazaltowe 1) Część II. Kruszywo dolomitowe 1) Otwarcie ofert 03.02.2014 r., godz. 10:15 ___________________________________________________ 1) Niepotrzebne skreślić Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zarządowi Dróg Powiatowych w Lubartowie,21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.lubartow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach