Przetargi.pl
Świadczenie usług cateringowych

Powiat Świdnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 21-047 Świdnik, ul. Niepodległości 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 4687101 , fax. 81 4687112
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świdnicki
  ul. Niepodległości 13 13
  21-047 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 81 4687101, fax. 81 4687112
  REGON: 43101946000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spswidnik.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług cateringowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu pt. NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM - realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. 2. Zamówienie obejmuje świadczenie następujących usług cateringowych: a) obiad + serwis kawowy w trakcie wykładów i warsztatów w ramach pełnego cyklu doskonalenia, b) serwis kawowy w trakcie spotkań sieci współpracy i samokształcenia. 3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.07.1014 r., z zastrzeżeniem, aby termin świadczenia usług cateringowych był tożsamy z terminem świadczenia usług szkoleniowych. 4. Catering obiadowy składa się z: 1) dania głównego: a) danie mięsne: - ziemniaki lub zamiennie: makaron, ryż, kasza - 200 g/os., - mięso - 150 g/os., - surówka lub warzywa gotowane - 150 g/os. lub b) danie rybne (podawane w piątki): - ziemniaki - 200 g/os. - ryba - 150 g/os., - surówka - 150 g/os. 5. Wykonawca zobowiązany jest serwować zestawy obiadowe w taki sposób, aby w żadnej grupie szkoleniowej zestaw obiadowy nie powtórzył się. 6. Catering kawowy obejmujący (gramatura przedstawiona dla 1 przerwy kawowej): a) kawę (rozpuszczalną i mieloną) - bez ograniczeń, b) herbatę (czarną i owocową)- bez ograniczeń, c) cukier - 10 g/os., d) mleko/śmietanka - 50 ml/os., e) cytryna pokrojona - co najmniej 1 plaster/os. f) woda gazowana lub niegazowana w butelkach 0,5 l - 500 ml/os., g) soki owocowe (min. 3 rodzaje) - co najmniej 300 ml/os. h) ciastka (delicje, wafelki, ciastka kruche) - co najmniej 100 g/os. 7. Catering w zakresie serwisu kawowego oznacza dwie przerwy kawowe w trakcie jednego spotkania/szkolenia. 8. Sposób podania serwisu kawowego - w formie stołu szwedzkiego, z zapewnieniem filiżanek, talerzyków, szklanek, łyżeczek i serwetek w czasie trwania szkolenia, woda na kawę i herbatę w termosach. 9. Sposób podania zestawów obiadowych - obsługa kelnerska. 10. 1) Szacunkowa łączna liczba zestawów obiadowych wynosi: max 804, w tym: a) zadanie nr 1 - max 318 b) zadanie nr 2 - max 180 c) zadanie nr 3 - max 306 2) Szacunkowa łączna liczba serwisów kawowych wynosi: max 880, w tym: a) zadanie nr 1 - max 350 b) zadanie nr 2 - max 196 c) zadanie nr 3 - max 334 11. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na podstawie składanego przez Zamawiającego zlecenia na realizację usług, przekazywanego Wykonawcy drogą elektroniczną, najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem. W zleceniu określona będzie liczba osób, miejsce i termin realizacji usługi. 12. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany zlecenia, w tym jego terminu, miejsca realizacji i liczby osób. Zamawiający może zmienić lub/i odwołać złożone zlecenie, jeżeli zmiana/odwołanie zlecenia nastąpi nie później niż na 1 dzień roboczy przed wskazanym pierwotnie w zleceniu terminem świadczenia tych usług. 13. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) przygotowania, dowozu i podania posiłków w miejscu, w którym będzie odbywało się spotkanie, w dni wskazane przez Zamawiającego, b) świadczenia usług cateringowych na zastawie ceramicznej, z użyciem sztućców metalowych, serwetek papierowych, obrusów materiałowych, c) zapewnienia obsługi kelnerskiej (zapewnienie personelu, który przygotuje catering, poda uczestnikom spotkania zestawy obiadowe, będzie uzupełniać produkty (kawa, herbata, woda, napoje, ciastka) w miarę zużycia oraz będzie sprzątać w trakcie i po cateringu, d) zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min po zakończeniu spotkania, e) przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych, f) zapewnienia posiłków bezwzględnie świeżych, przyrządzonych w dniu świadczenia usługi, przyrządzonych z użyciem wysokiej jakości produktów, h) podawania posiłków wysokiej jakości zarówno pod względem wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki, i) w przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń - zapewnienia obiadów, o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł. 14. Temperatura obiadów serwowanych uczestnikom szkoleń powinna wynosić min. 63°C. 15. Zamówienie będzie realizowane podczas szkoleń i spotkań, które odbędą się na terenie Miasta i Gminy Piaski (zadanie 1), Gminy Rybczewice (zadanie 2), Gminy Trawniki (zadanie 3). 16. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. 17. Cena brutto określona przez Wykonawcę w ofercie musi obejmować całość zamówienia (dla zadania/zadań, których dotyczy oferta) wraz z kosztem transportu oraz uwzględniać ryzyko wzrostu cen.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://spswidnik.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach