Przetargi.pl
Zakup kostki brukowej na potrzeby remontu chodnika w miejscowości Bukowa Wielka przy drodze powiatowej Nr 1729L

Powiat Chełmski ogłasza przetarg

 • Adres: 22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 82 5627501 , fax. 82 5627510
 • Data zamieszczenia: 2015-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmski
  Plac Niepodległości 1 1
  22-100 Chełm, woj. lubelskie
  tel. 82 5627501, fax. 82 5627510
  REGON: 11019822100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chelm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup kostki brukowej na potrzeby remontu chodnika w miejscowości Bukowa Wielka przy drodze powiatowej Nr 1729L
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kostki brukowej na potrzeby remontu chodnika w miejscowości Bukowa Wielka przy drodze powiatowej Nr 1729L. Zakres dostawy: 1.Kostka brukowa Holland o gr. 6 cm o wymiarach 20x10x6 cm - 270 m2 (szara) 2. Kostka brukowa Holland o gr. 8 cm o wymiarach 20x10x8 cm - 30 m2 (szara) 3. Krawężniki o wymiarach - 100x30x15 cm - 150 mb 4. Obrzeża o wymiarach - 100x20x6 - 150 mb Materiały powinny być dostarczone na paletach, a cena palet wliczona do wartości zadania. Palety pozostaną u zamawiającego. Miejsce dostawy-Bukowa Wielka, gm. Sawin, droga powiatowa Nr 1729L (parking przy Kościele).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441110001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.chelm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach