Przetargi.pl
Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Gmina Wałcz ogłasza przetarg

 • Adres: 78-600 Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2580241 , fax. 067 2580241
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałcz
  ul. Dąbrowskiego 8 8
  78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 067 2580241, fax. 067 2580241
  REGON: 57079152000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawalcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów na wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ). Dostawa obejmuje : - zakup kontenerów stalowych na gruz o pojemności 7m3 - szt. 2, - zakup kontenerów stalowych na szkło, plastik i papier o pojemności 8m3 - szt. 3, - zakup kontenera stalowego na odpady biodegradowalne o pojemności 8m3 szt. 1 , - zakup kontenerów stalowych na odpady wielko gabatrytowe o pojemności -30m3 - szt. 2, - zakup zbiornika z tworzywa na zużyty olej o pojemności - 600l. Szt. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis i przedmiar, który jest załącznikiem do niniejszej SIWZ , dostępny na stronie BIP Gminy Wałcz . Cena oferty obejmuje także koszty transportu i rozładunku pojemników do Miasta Wałcz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 282130008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Brak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminawalcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach