Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowych wyrobów medycznych w zakresie: I. Kardiomonitor mobilny - szt. 13 II. Kardiomonitor stacjonarno - przenośny jezdny na statywie - szt. 13 III. Kardiomonitor dla dorosłych stacjonarno - przenośny z uchwytem do przenoszenia - szt. 2

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 70-891 Szczecin-Zdunowo, ul. A. Sokołowskiego 11
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4427208 , fax. 091 4620494
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego
  ul. A. Sokołowskiego 11 11
  70-891 Szczecin-Zdunowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4427208, fax. 091 4620494
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzdunowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowych wyrobów medycznych w zakresie: I. Kardiomonitor mobilny - szt. 13 II. Kardiomonitor stacjonarno - przenośny jezdny na statywie - szt. 13 III. Kardiomonitor dla dorosłych stacjonarno - przenośny z uchwytem do przenoszenia - szt. 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowych wyrobów medycznych w zakresie: I. Kardiomonitor mobilny - szt. 13 II. Kardiomonitor stacjonarno - przenośny jezdny na statywie - szt. 13 III. Kardiomonitor dla dorosłych stacjonarno - przenośny z uchwytem do przenoszenia - szt. 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Część I zamówienia: 5 000,00 zł (słownie zł: pięć tysięcy 00/100) Część II zamówienia: 2 000,00 zł (słownie zł: dwa tysiące 00/100) Część III zamówienia: 500,00 zł (słownie zł: pięćset 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalzdunowo.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach