Przetargi.pl
Zakup komputerów przenośnych (laptop) dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łobez

Gmina Łobez ogłasza przetarg

 • Adres: 73-150 Łobez, ul. Niepodległości
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 974 001 , fax. 913 974 373
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łobez
  ul. Niepodległości 13
  73-150 Łobez, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 974 001, fax. 913 974 373
  REGON: 81168561600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lobez.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup komputerów przenośnych (laptop) dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łobez
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia obejmuje zakup 38 sztuk komputerów przenośnych (laptop) dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łobez. Komputery przenośne (laptopy) muszą być zgodne z niżej wymienionymi minimalnymi wymaganiami: 1) Procesor klasy Intel i3 minimum 8 generacji lub AMD Ryzen 5. 2) pamięci RAM 8 GB 3) Matryca o przekątnej 15,6”. 4) Rozdzielczość matrycy 1920x1080. 5) Dysk twardy 240GB SSD. 6) System Microsoft Windows 10 PRO. 7) Wbudowana kamerka i mikrofon. 8) Wbudowana karta Wifi 802.11 9) Bluetooth. 10) Porty USB 3.0 min. 2 szt. 11) Wbudowany port LAN 1Gbit. 12) Klawiatura QWERTY 13) Bateria działająca minimum 2 godziny. 14) Gwarancja producenta 24 miesiące na miejscu użytkowania, następny dzień roboczy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.5.1): 1). składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2). Dokument, o którym mowa w pkt 1, ppkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach