Przetargi.pl
sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb Urologii i Bloków Operacyjnych

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 75-581 Koszalin, ul. T. Chałubińskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 34 88 147 , fax. 94 34 88 103
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
  ul. T. Chałubińskiego 7
  75-581 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 34 88 147, fax. 94 34 88 103
  REGON: 33000629200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swk.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprzęt medyczny jednorazowego użytku dla potrzeb Urologii i Bloków Operacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) część nr 1 Cewniki pęcherzowe - 15600 szt.; 2) część nr 2 Specjalistyczne cewniki urologiczne - 400 szt.; 3) część nr 3 Cewniki moczowodowe - 500 szt.; 4) część nr 4 Zestawy do szynowania moczowodów - 550 szt.; 5) część nr 5 Zestawy do śródoperacyjnego szynowania moczowodów - 20 szt.; 6) część nr 6 Zestawy stentów moczowodowych bander - 20 szt.; 7) część nr 7 Zestawy do URS/RIRS - 1000 szt.; 8) część nr 8 Koszyki do usuwania złogów z moczowodu - 35 szt.; 9) część nr 9 Igły do biopsji - 400 szt.; 10) część nr 10 Worki do dobowej zbiórki moczu - 70000 szt.; 11) część nr 11 Przyrządy do cystoskopu - 2000 szt.; 12) część nr 12 Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk - 18000 szt.; 13) część nr 13 Zestaw do odsysania pola - 1000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141240-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach