Przetargi.pl
Zakup kiszonek, owoców, warzyw i jaj

KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 60
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 86 64 701 , fax. 17 86 64 702
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW.JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE
  ul. Lwowska 60
  35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 86 64 701, fax. 17 86 64 702
  REGON: 690697529
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający Zamawiający publiczny - inny zamawiający Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup kiszonek, owoców, warzyw i jaj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1: Kiszonki szczegółowy opis zawiera załącznik 2 aPakiet nr 2: Owoce i warzywa szczegółowy opis zawiera załącznik 2 bPakiet nr 3: Jaja szczegółowy opis zawiera załącznik 2 b
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15331142-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach